Informácie

Cesta na festival

Do mesta Svidník sa dostanete akýmkoľvek dopravným prostriedkom s výnimkou vlaku a lode. Organizátori vrelo odporúčajú z dôvodu šetrenia uhlíkovými palivami niektorý z prostriedkov hromadnej dopravy, cestovný poriadok prepravných spoločnosti je k dispozícii online. V prípade nevyhnutného motorizovaného pohybu po meste je možné využiť niektorú z taxislužieb – aktuálny kontakt získate na tel. č. 1188.

Festival sa bude konať v meste Svidník; hudobné a tanečné vystúpenia sa budú konať na ul. Festivalovej (viď mapa), sprievodné akcie v priebehu týždňa sa budú konať na rôznych miestach v meste; pre viac informácií o ich konaní si prezrite sekciu Program.

Parkovanie

Počas hlavného programu Rusínskeho festivalu v piatok a cez víkend, môžete parkovať na viacerých miestach v blízkosti areálu amfiteátra. Dostupné miesta si môžete prezrieť na mape parkovacích miest.

Pohyb v areáli

Pri zaplatení poplatku za vstup na festival návštevník obdrží náramok, ktorým sa bude preukazovať pri vstupe na jednotlivé časti programu festivalu.

Občerstvenie

Pre návštevníkov festivalu budú v jeho areáli pripravené stánky s jedlom a občerstvením.

Dobrovoľníctvo

Vyriešiť bežné organizačné záležitosti počas trvania festivalu vyžaduje maximálne nasadenie. Preto, ak by ste nám chceli pomôcť pri organizovaní nového Rusínskeho festivalu, napíšte nám na kontakt@rusinskyfestival.sk;
napíšte nám krátky odstavec o Vás, Vašich skúsenostiach s organizovaním podobných akcií, ale hlavne o Vašej predstave vylepšenia Rusínskeho festivalu.

Bezpečnostná služba

Úlohou bezpečnostnej služby je ochrana návštevníkov a stráženie festivalových priestorov. Návštevník festivalu ju spozná podľa jednotného označenia SECURITY na oblečení. Kompetencie a povinnosti bezpečnostnej služby: kontrola lístkov, návratiek a identifikácií
návštevníkov festivalu (vrátane stanového mestečka), osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov), vyvedenie z areálu (neoznačené, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia
porušujúci zmluvu o predaji, díleri akýchkoľvek drog a psychotropných látok,…), usmerňovanie pohybu, prípadne evakuácie, zamedzenie vstupu návštevníkom do priestorov nevyhradených pre verejnosť, pomoc invalidom pri vstupe do bariérových priestorov,
informácie o zdravotníckej službe, ochrana účinkujúcich, návštevníkov a festivalového zariadenia. V prípade iného správania bezpečnostnej služby upozornite usporiadateľov. Bezpečnostná služba je doplnená o usporiadateľskú službu. Pre
úspešný chod festivalu je nevyhnutné dodržiavať pokyny bezpečnostnej a usporiadateľskej služby, nevyhnutnosťou pre pobyt na festivale je mať identifikáciu návštevníka. Mimo areálu sa o bezpečnosť stará Mestská polícia Svidník, príslušníci štátnej polície.

Bezpečnosť

Platí prísny zákaz vnášať do priestoru konania podujatia sklenené fľaše, pyrotechniku, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy a iné omamné látky, akékoľvek horľaviny, zbrane a výbušniny. Zakázané je každé konanie návštevníkov festivalu,
ktoré by bolo porušením platných a účinných predpisov v mieste a čase konania festivalu (zákony SR, vyhlášky mesta Svidník). Zakázané je teda hlavne také konanie návštevníkov, ktoré je spôsobilé privodiť ujmu na právach (zdraví, vlastníctve, súkromí,
dôstojnosti…) iných návštevníkov alebo osôb zúčastnených na festivale. Zakázané je aj stanovanie na parkovisku a mimo vyhradených priestorov.

Multimediálny záznam

Nie je dovolené vnášať a používať v priestore konania podujatia zariadenia určené pre záznam: diktafóny, filmové kamery, videokamery a profesionálne fotoaparáty. Zhotovovanie zvukových, fotografických alebo videozáznamov je zakázané a to bez ohľadu
na účel, pre ktorý je tento záznam vyhotovovaný. Výnimkou z tohto zákazu sú spotrebiteľské fotoaparáty (tzv. „kompakty“); ich použitie však nie je umožnené k záznamu vystupujúcich interpretov.

K foteniu počas koncertov a vystúpení tanečných súborov nepoužívajte blesk.

Fajčenie

Vo všetkých otvorených priestoroch je fajčenie povolené. Prosíme fajčiarov, aby boli ohľaduplní a vyhýbali sa fajčeniu v dave počas podujatí na otvorených scénach. Z bezpečnostných dôvodov je fajčenie v uzavretých priestoroch konania festivalu zakázané.