Orfeus 2023

PROPOZÍCIE

4. ročník hudobnej prehliadky autorskej Rusínskej hudby

ORFEUS
Vyhlasovateľ a organizátor: Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku
Termín: 26.05.2023
Uzávierka prihlasovacieho systému: 26.04.2023
Miesto a čas konania: amfiteáter Svidník 19.00 hod.

Základná charakteristika
Hlavným cieľom prehliadky je vytvoriť základy pre vznik rusínskej populárnej hudby v štýloch disco, rap, hip-hop, funky, techno,
hause atď., t.j. ponúknuť alternatívu k folklórnej hudbe, a tým prispieť k vzniku absentujúcich žánrov v Rusínskej hudobnej kultúre.
Kategórie:
I. kategória: deti MŠ
II. kategória: žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ
III. kategória: žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ
IV. kategória: žiaci prvej časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ
V. kategória: žiaci druhej časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ
VI. kategória: žiaci II. stupňa základného štúdia ZUŠ
VII. kategória: speváci, speváčky a hudobné skupiny zo SR nad 18. rokov
VIII. kategória: speváci, speváčky a hudobné skupiny mimo územia SR
Počet predvedených piesní:
I., II. a IV. kategória: 1 pieseň v rusínskom jazyku v sprievode hudobnej skupiny
III., V. až VIII. kategória: 2 piesne v rusínskom jazyku v sprievode hudobnej skupiny
Hudobné materiály:
Pesničkový kalendár –  https://www.dropbox.com/s/08m5emjy4cz1q11/spevnik.pdf?dl=0 zabezpečí vyhlasovateľ a organizátor prehliadky,
iné Rusínske hudobné materiály a vlastná Rusínska tvorba.
Speváci a hudobné skupiny /účinkujúci/:
Spevák alebo speváčka v sprievode hudobnej skupiny v hudobnom obsadení: bicie, gitary, klávesy atď.
Podmienky prihlasovania:
Na prehliadku prihlasujú organizátori školských kôl víťazov I. – VI. kategórie, účastníci VII. a VIII. kategórie sa prihlasujú
individuálne. Na e-mail: kontakt@rusinskyfestival.sk pošlú názvy, texty a zvukové nahrávky vybraných skladieb.
Kontakt:
Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku, Karpatská 838/14, 08901 Svidník, tel. č.: 0948 475 025