ZUŠ Svidník, Divadlo pre deti – Try sestryčkŷ i brat

Zámerom je divadelnou aktivitou začleniť deti a mládež do diania, ktorého výsledkom je vzájomná kreativita, spolupráca, tolerancia a spoznávanie vlastnej rusínskej identity a spolupatričnosti. Divadlo si kladie za cieľ predstaviť deťom a mládeži zaujímavú modernú rozprávku, zabaviť ich, pomôcť pri osvojovaní a rozširovaní slovnej zásoby.
Detské divadlo predstaví rozprávku Tri sestričky a brat o tom, ako ľahko je stratiť svoje istoty, domov, rodinu a ako ťažko je znovunadobnúť najdôležitejšie hodnoty v živote, vrátane vnútorného prerodu, sebazdokonaľovania a získania pokoja. Matka – vdova, ktorá vychováva svoje deti sama, sa ocitne v situácii, keď neuposlúchnutie detí vedie k rodinnej tragédii. V zúfalstve svoje deti zakľaje a vyženie z domu, aby napravili skutok, ktorý spôsobili. Sestry hľadajúc strateného brata prejdú peripetiami, aby na konci cesty si uvedomili dôležitosť a význam rodiny pre svoj osobný život a pre nájdenie najväčšieho bohatstva, ktorým je láska.
Divadlo má osloviť deti školského veku, lebo práve u deti je potrebné vzbudiť záujem o komunikáciu v materinskom jazyku.