Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove

20 rokov vysokoškolskej rusinistiky na Slovensku (Rusínsky jazyk ako minoritný jazyk, možnosti štúdia, uplatnenie v praxi) – prednáška, beseda.