Miss World Rusin 2017

Slovenský jazyk

1./ Každá záujemkyňa o MISS musí vypísať a odoslať dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevZxCYNRW5KBG56uNUIfxf4RCaOgGlwMgwesTsX9JEhPWKkQ/viewform
2./Po vypísaní a odoslaní dotazníka vám príde e-mail:
Na adresu missworldrusin@gmail.com pošlite do 15.03.2017 fotografiu tváre, fotografiu celej postavy a krátke video do 1 minúty, v ktorom sa predstavíte po Rusínsky(alebo vo vašom rodnom jazyku). Do 31.03.2017 sa dozviete, či ste postúpili na Miss World Rusin Найкрасша Русинка 27.05.2017 do Svidníka.

3./ Po odoslaní fotografie tváre, fotografie celej postavy a krátkeho videa do 1 minúty Vám do 31.03.2017 príde e-mail.

a) Nepostúpili ste na Miss World Rusin Найкрасша Русинка.

b) Postúpili ste na Miss World Rusin Найкрасша Русинка 27.05.2017 do Svidníka.

Do 26.05.2017 sa pripravte na tri disciplíny:

– Prvá disciplína: predstavenie sa publiku po rusínsky. Dĺžka predstavovania najviac 2 minúty.

– Druhá disciplína: spev jednej rusínskej piesne alebo jeden tanec na rusínsku pieseň v tradičnom kroji. Finalistka predstaví kroj, pieseň alebo tanec publiku. Hudobné podklady zaslať na missworldrusin@gmail.com do 30.04.2017. Dĺžka spevu alebo tanca najviac 2 minúty.

– Tretia disciplína: voľná disciplína podľa vlastného výberu finalistky. Technické požiadavky zaslať na missworldrusin@gmail.com do 30.04.2017. Dĺžka najviac 2 minúty.

4./Tri finalistky odmeníme: víťazka si prevezme ceny v hodnote 1000 eur, 1.VICEMISS si prevezme ceny v hodnote 600 eur,
2.VICEMISS si prevezme ceny v hodnote 400 eur.

Časový harmonogram Miss World Rusin Найкрасша Русинка Svidník 27.05.2017

26.05.2017 – príchod do Svidníka, ubytovanie, poskytnutie informácií o ďalšom programe,
27.05.2017 – raňajky, javiskové skúšky, obed, voľný program, 19:00 – 21:00 hod. súťaž Miss World Rusin Найкрасша Русинка s vyhlásením výsledkov,
28.05.2017 – raňajky, spoločný program, obed, odchod účastníčok Miss World Rusin Найкрасша Русинка

Русиньскый язык

1./ Кажде дївча інтересуюче ся о MISS мусить выписати а одослати анкету:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevZxCYNRW5KBG56uNUIfxf4RCaOgGlwMgwesTsX9JEhPWKkQ/viewform
2./По выписаню а одосланю анкеты Вам прийде і-мейл:
На адресу missworldrusin@gmail.com пошлийте до 15.03.2017 фотоґрафію твари, фотоґрафію цїлой поставы а курте відео до 1 минуты, в котрім ся представите по русиньскы (або у вашім роднім языку). До 31.03.2017 ся дізнате, ці сьте поступили на Miss World Rusin Найкрасша Русинка 27.05.2017 до Свідника.

3./ По одосланю фотоґрафії твари, фотоґрафії цїлой поставы а куртого відеа до 1 минуты Вам до 31.03.2017 прийде і-мейл.

a) Не поступили сьте на Miss World Rusin Найкрасша Русинка.
б) Поступили сьте на Miss World Rusin Найкрасша Русинка 27.05.2017 до Свідника.

До 26.05.2017 ся приготовте на три дісціпліны:
– Перша дісціпліна: представлїня ся публіцї по русиньскы. Час представлёваня найвеце 2 минуты.
– Друга дісціпліна: спів єдной русиньской співанкы або єден танець на русиньску співанку в традічнім крою. Фіналістка представить крой, співанку або танець публіцї. Музичны подклады загнати на missworldrusin@gmail.com до 30.04.2017. Довжка співу або танця найвеце 2 минуты.
– Тритя дісціпліна: вольна дісціпліна подля особного выберу фіналісткы. Технічны пожадавкы загнати на missworldrusin@gmail.com до 30.04.2017. Довжка найвеце 2 минуты.

4./ Три фіналісткы здобудуть премію: переможкыня Miss World Rusin Найкрасша Русинка собі однесе премію у вышцї 1000 евр, 1.VICEMISS собі однесе премію у вышцї 600 евр, 2.VICEMISS собі однесе премію у вышцї 400 евр.

Часовый гароноґрам Miss World Rusin Найкрасша Русинка Свідник 27.05.2017

26.05.2017 – приход до Свідника, уквартелёваня, поданя інформацій о далшім проґрамі,
27.05.2017 – фрыштик, сценічны скушкы, обід, вольный проґрам, 19:00 – 21:00 год. Miss World Rusin Найкрасша Русинка з выголошінём выслїдків,
28.05.2017 – фрыштик, сполочный проґрам, обід, одход участнічок Miss World Rusin Найкрасша Русинка.

English language

1./ Each girl interested in MISS must fill and send a questionnaire:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevZxCYNRW5KBG56uNUIfxf4RCaOgGlwMgwesTsX9JEhPWKkQ/viewform
2./ After filling and sending the questionnaire you will receive e-mail:
On e-mail address missworldrusin@gmail.com send the photo of face, the photo of whole body and a short video in one minute, to introduce yourself in Ruthenian language (or in your own language) until 15.03. 2017.

On 31.03.2017 you will be informed if you are chosen on the Miss World Rusin Найкрасша Русинка 27.05.2017 to Svidník.

3./ After sending the photo of face, the photo of whole body and a short video in one minute you will receive e-mail within 31.03.2017

a) you have not been accepted to the Miss World Rusin Найкрасша Русинка.
b) you have been accepted to the Miss World Rusin Найкрасша Русинка 27.05.2017 to Svidník.

Prepare yourself for three disciplines until 26.05.2017:

– The first discipline: introduction in Ruthenian language. The length should not be more than two minutes.
– The second discipline: sing a Ruthenian song or a dance with the Ruthenian song in a traditional costume.
Finalist will present costumes, song and dance to the audience. Musical documents must be sent to missworldrusin@gmail.com until 30.04.2017. The length of song or dance should not be more than two minutes.
– The third discipline: free discipline of the choice of finalists. The technical requirements must be sent to missworldrusin@gmail.com until 30.04.2017. The length of song or dance should not be more than two minutes.

4./ Three finalists will be awarded: the winner will win prizes with a value of € 1,000, 1.vicemiss, will receive prizes worth € 600, 2.vicemiss, will receive prizes worth € 400.

Timetable Miss World Rusin Найкрасша Русинка Svidník 27.05.2017

26.05.2017 – arrival to Svidník, accommodation, provision of information about the program
27.05.2017 – breakfast, stage test, lunch, free program, 19:00-21:00 pm. Miss World competition Rusin Найкрасша Русинка with the announcement of results,
28.05.2017 – breakfast, program, lunch, departure of participants of Miss World Rusin Найкрасша Русинка.